Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Všeobecně
Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv, smluv o dílo mezi společností TR Instruments spol. s r.o., IČ 155 30 779, se sídlem Brno, Kameníčkova 28, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 22049, jako prodávajícím nebo zhotovitelem (dále jen „prodávající") a kupujícím nebo objednatelem (dále jen „kupující")
Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mají před zněním těchto VOP předost.
Nedílnou součást VOP tvoří nabídka prodávajícího v písemné nebo elektronické formě (katalog), případně nabídka individuálně vypracovaná prodávajícím dle požadavku kupujícího.
V případě, že objednávka kupujícího je odchylná od nabídky prodávajícího, platí nabídka prodávajícího.
Vystavením objednávky ze strany kupujícího podle katalogu či nabídky současně kupující deklaruje, že byl s těmito VOP seznámen a že je akceptuje.
Objednávka musí být vždy učiněna písemnou formou. Písemná forma je zachována, je-li objednávka učiněna prostřednictvím faxové či elektronické zprávy. Prodávající oznámí kupujícímu přijetí objednávky a následně objednávku potvrdí a to poté, co s ohledem na dostupnost objednaného předmětu koupě (zejména termín dodání) dodrží své povinnosti uvedené v těchto VOP.
Smlouva je uzavírána písemně a zejména v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.trinstruments.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Místo a způsob plnění
Místem plnění se rozumí sklad firmy TR instruments spol. s r.o. v Brně, Křižíkova 70.
V případě individuálně sjednané dodávky předmětu koupě na místo určené kupujícím jsou veškeré náklady spojené s dodávkou, zejména dopravné, manipulační poplatky a další poplatky spojené s dodáním do místa určeného kupujícím účtovány k tíži kupujícího. Totéž platí pro vrácení předmětu koupě zpět do skladu TR instruments spol. s r.o.
Prodávající splní povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
V případě, že předmět koupě podléhá zvláštnímu zdanění či poplatkům stanoveným speciálními právními předpisy, připočítá se částka ve výši daní či poplatků ke kupní ceně předmětu koupě jako její nedílná součást.

3. Vlastnické právo a nebezpečí škody
Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
Při odeslání předmětu koupě nastanou účinky odevzdání předmětu koupě kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající předmět koupě zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě. Nebezpečí škody přechází rovněž na kupujícího, jestliže si kupující předmět koupě nepřevezme, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
Předáním prvnímu dopravci předmětu koupě prodávajícím pro přepravu ke kupujícímu do místa určení, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním předmětu koupě dopravci.


4. Cenové a platební podmínky
Ujednání o ceně předmětu koupě se řídí nabídkou prodávajícího platnou k datu doručení objednávky prodávajícímu, pokud není uvedena v individuální nabídce jiná její platnost. Platba bude provedena kupujícím předem, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. V individuálně sjednaných případech je kupujícím akceptována rovněž platba po dodání předmětu koupě s termínem splatnosti uvedeným na faktuře.
Lhůta splatnosti kupní ceny, není-li sjednáno jinak, činí dle faktury vystavené prodávajícím 14 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je-li tato placena dle dohody stran po dodání předmětu koupě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu koupě za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.


5. Dodací podmínky
Prodávající je povinen umožnit kupujícímu převzetí předmětu koupě do 30 dní ode dne převedení fakturované částky na účet prodávajícího, nestanoví-li písemně uzavřená kupní smlouva či dohoda stran jinak. Kupující bere na vědomí, že předmět koupě bude dopravován pouze smluvním dopravcem dle výběru prodávajícího.
Cena za dopravu předmětu koupě se řídí aktuálním ceníkem dopravce. Standardní dodávka, nedohodnou-li se strany jinak, je realizována s dodací doložkou DDP dle INCOTERMS 2000 místo sídla kupujícího.

6. Storno podmínky
Objednávka doručená prodávajícímu je považována za závaznou. Kupující může svoji objednávku zrušit písemně do 3 dnů ode dne učinění objednávky. V případě, že kupující zruší objednávku po uplynutí 3 dnů je povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 30 % ceny předmětu koupě.
Storno poplatek je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s dalšími náklady spojenými s expedicí resp. dodáním předmětu koupě, zejména s výdaji na dopravu, celní odbavení apod., byl-li předmět koupě před doručením storna objednávky již prodávajícím odeslán na místo určené kupujícím.

7. Ochrana autorských práv
Všechna práva, která se vztahují na průmyslové nebo duševní vlastnictví včetně autorských práv, patentů a ochranných značek, jsou vyhrazena. Kupující nebude autorizovat jakékoliv kopie, ani nedovolí, aby bylo činěno cokoliv v rozporu s takovým vlastnickým právem či licencí.

8. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění kupní smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prodávající přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nakládání s těmito údaji.


9. Záruka/odpovědnost za vady
Na předmět koupě je poskytnuta záruka 12 měsíců od data odevzdání předmětu koupě, pokud není ve smlouvě či předávacím protokolu stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, přívodní kabely a baterie. Prodávající na vlastní náklady opraví nebo nahradí předmět koupě reklamovaný kupujícím, pouze však v rozsahu, který záruka pokrývá. Záruka je poskytnuta mj. pouze za podmínky, že kupující bez zbytečného odkladu tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zjištění vady, zašle prodávajícímu písemnou (elektronickou) zprávu o veškerých vadách zboží a předloží daňový doklad o zaplacení kupní ceny za předmět koupě. Vady, které mohou způsobit škodu, je povinen kupující oznámit prodávajícímu okamžitě tj. do 1 pracovního dne. Písemné oznámení vady musí obsahovat popis vady, případně popis jak se vada projevuje. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností uvedených shora.
Pro každou reklamaci si kupující předem vyžádá přidělení Čísla opravy (dále jen CO). CO slouží k identifikaci požadované reklamace. Žádost o přidělení CO je možné vyřídit buď elektronicky, a to vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.trinstruments.cz, nebo telefonicky na čísle +420 541 633 858. V případě elektronické žádosti bude CO zákazníkovi sděleno bez zbytečného odkladu společně s pokyny pro odeslání zboží, a to na uvedenou emailovou adresu. V případě telefonické žádosti je CO přiděleno okamžitě, stejně tak i pokyny pro odeslání předmětu koupě.
Záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího. Veškeré náklady spojené s dopravou předmětu koupě k opravě nese kupující. Náklady spojené s dopravou předmětu koupě zpět kupujícímu nese prodávající.
V případě, že vada byla způsobena nesprávným zacházením, zanedbáním, chybnou údržbou, nehodou, či použitím v rozporu s doporučením výrobce, odpovědnost ze záruky nelze uplatňovat a opravy budou účtovány kupujícímu dle ceníku prodávajícího. Rovněž bude účtována doprava předmětu koupě zpět kupujícímu. V takovém případě TR instruments spol. s r.o. předloží na žádost kupujícího před zahájením opravy rozpočet, ke kterému je kupující povinen se vyjádřit do 5 dní. Po tomto termínu nabídka ceny na opravu pozbývá platnosti. TR instruments spol. s r.o. neodpovídá za případnou škodu třetí osobě způsobenou kupujícím použitím předmětu koupě, tzn. TR instruments spol. s r.o. není odpovědný za účel, ke kterému kupující předmět koupě použije a není odpovědný za případné za škody způsobené předmětem koupě.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

V Brně dne 20. 2. 2014

TR Instruments spol. s r.o.
zastoupená jednatelem
Ing. Jiřím Kalvodou

Uživatelská sekce

| SK eshop

Košík

Váš košík je prázdný