Nestačí Vám tato nabídka? Navštivte náš web TR instruments

Všeobecné obchodní podmínky

ONLINE PRODEJ - OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ OSOBÁM, JEDNAJÍCÍM V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVÉHO POVOLÁNÍ

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky účinné od 28. 1. 2014 (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti TR instruments spol. s r.o., se sídlem Brno, Kameníčkova 28, IČ: 155 30 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 22049, pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese http://www.mericitechnika.cz/ (dále jen „prodávající"), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou či fyzickou osobou, jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.mericitechnika.cz/ (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu")

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující výslovně akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve smyslu ust. §1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet") V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností a to včetně uvedení cen zboží, přičemž cena zvýrazněná černou barvou je uvedena bez DPH, níže uvedená cena pod ní bez zvýraznění je zobrazena s DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1 Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.4.2 Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3 Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka")

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající v přiměřené lhůtě po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího")

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky, písemně, telefonicky)

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9 Pokud je objednávka odeslána jiným než výše uvedeným způsobem, musí být vždy učiněna písemnou formou. Písemná forma je zachována, je-li objednávka učiněna prostřednictvím faxové či emailové zprávy a prokazatelně doručena na adresu prodejny obchodní společnosti TR instruments spol. s r.o. případně na emailovou adresu či faxem, viz čl. 12.6.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 82172024/2700, vedený u UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího")

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující se zavazuje platbu zmíněnou v předchozí větě uhradit na vyzvání ve výši a lhůtě, kterou dodatečně stanoví prodávající a ke které bude prodávajícím případně písemně vyzván. Tímto není dotčeno ust. čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1) občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny dodaného zboží. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé újmy. Smluvní pokuta je splatná do pěti pracovních dnů od doručení výzvy k její úhradě.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro dostoupení od smlouvy, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2 Objednávky doručené prodávajícímu jsou považovány za závazné. Zrušení objednávky kupujícím je možné do tří dnů s tím, že prodávající musí být o stornování objednávky písemně vyrozuměn kupujícím. Pozdější Storno objednávky kupujícím podléhá storno poplatku ve výši 30 % ceny předmětu koupě.

5.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v případech dále blíže stanovených v čl. 7. a násl. těchto obchodních podmínek.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu doručeno bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným obdobným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, tedy než se zboží vrátí zpět do dispozice prodávajícího.

5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dar.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případně dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v souladu s ust. § 2123 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2165 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.5 zboží vyhovuje požadavku právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy pro dávající obdržel od kupujícího prodávané zboží.

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, samotný postup při reklamaci upravuje čl.

7.6 Pro každou reklamaci si zákazník předem vyžádá přidělení čísla opravy (dále jen „CO"). CO slouží k identifikaci požadované reklamace. Žádost o přidělení CO je možné vyřídit buď elektronicky, a to vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.trinstruments.cz, nebo telefonicky na čísle +420 541 633 858. V případě elektronické žádosti bude CO zákazníkovi sděleno do 24 hodin společně s pokyny pro odeslání zboží, a to na uvedenou emailovou adresu. V případě telefonické žádosti je CO přiděleno okamžitě, stejně tak pokyny pro odeslání zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. §1826 odst. 1) písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jako „osobní údaje")

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací o obchodních sděleních kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracování m osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1 Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8.2 Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranit takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, ani by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelského účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Prodávající a kupující odpovídají v případě porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle §2894 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.1.1. Prodávající výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy s kupujícím nepředpokládá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností kupujícímu mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Pokud by majetková újma mohla být vyšší, je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit v rámci své objednávky.

12.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajících o obecně závazných právních předpisů.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupní smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

12.5 V případě rozporu mezi výše uvedenými obchodními podmínkami či obchodními podmínkami kupujícího platí následující pořadí

12.5.1 Kupní smlouva

12.5.2. Tyto obchodní podmínky

12.5.3. Příslušné právní předpisy České republiky

12.6 Kontaktní údaje prodávajícího:

 

TR instruments, spol. s r.o.

Kameníčkova 1036/28

616 00 Brno

Adresa provozovny:

Křižíkova 2697/70

612 00

Brno

 

Telefon - ústředna: +420 541 633 670

Fax: +420541212413

+420 541 633 859

E-mail: tri@trinstruments.cz

webová stránka obchodní společnosti: www.trinstruments.cz

webová stránka on-line obchodu: http://www.mericitechnika.cz/